Friday, May 4, 2007

Si Hesus Ang Tanging Daan

Ang Mga Gawa 13:26-33
Salmo 2:6-7, 8-9,10-11
Juan 14:1-6


Nung bago pa lang ako nangangaral, inimbitahan ako na magsalita sa isang lugar halos labas na ng Maynila. Mag-isa lang akong nagmamaneho at maulan ng gabing iyon. Noong una sinikap kong hanapin ang lugar, pero nang magkamali ako ng liko nakaramdam ako ng takot. Halos dalawang oras akong paikot-ikot. Nagtanung-tanong ako sa mga tao ngunit tila lalo akong napapalayo. Uuwi na lang sana ako pero naliligaw ako.
Nagbilang ako't umawit ng lahat ng naisip kong awitin ng gabing iyon. Kahit hindi ko alam ang awit, tuloy lang ako sa pagkanta.
Biglang may puting sasakyan na humarang sa akin. Magagalit sana ako hanggang nakita ko sa likod ng sasakyan ang mga salitang, "Ako ang Daan." Alam kong padala ng Diyos 'yon kaya sinundan ko ito. At tama nga! Nakarating ako sa aking pupuntahan.
Nakapagbigay pa rin ako ng maiksi ngunit makapangyarihang salita sa unang pagkakataon noong gabing iyon. Arun G.

Pagninilay: Salamat sa mga pagsubok na nararanasan ko. Dahil dito nakikita ang Iyong mga ginagawa.

Panginoon, ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay.

Thursday, May 3, 2007

Hilaga Ng Banal Na Kompas

1 Corinto 15:1-8
Salmo 19:2-3, 4-5
Juan 14:6-14

Sinubukan kong gamitin ang T9 dictionary ng kauna-unahang cell phone ko at naisip ko na wala itong kwenta at nakakairita lang. Isinulat ko ang "W-H-E-N" at ang lumalabas ay iba. Kaya tinigil ko ang paggamit nito at bumalik sa dating paraan ng pag text. Isang pindot sa W, dalawang pindot sa H, dalawang pindot sa E, at dalawang pindot sa N. Minsan isinusulat ko ng W-E-N para madali. Iyon ang paraan ng pagtetext.

Isang araw, sinabi ng aking kaibigan na napakadaling gamitin sa pagtetext ang T9 dictionary. Dinala niya sa ko sa isang tabi at tinuruan kung paano ito gamitin.

Madalas ganun din ang ating ugali. Hindi natin alam ang lahat tungkol sa isang bagay kaya madalas tayong biktima ng maling akala.

Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Hesus sa Siya ang katotohanan. Kung wala Siya bilang ating True North - o hilaga ng ating banal na kompas - baka kahit ano na lang ang maaring maging tama o mali para sa atin. Sa ating mund na puno ng kumpromiso. Siya ang boses ng nagsasabi, "Ito ang daan, daanan ninyo ito" (Isaias 30:21). Rissa S.

Pagninilay: Para sa iyo, sino ang autoridad ng katotohanan?

Panginoon, Ikaw ang aking katotohanan. Nawa'y mamuhay ako sa katotohanan.

Wednesday, May 2, 2007

Pakaw

Ang Mga Gawa 12:24 - 13:5
Salmo 67:2-3, 5, 6, 8
Juan 12:44-50

Alam niyo ba kung ano ang pakaw? Ito ay maliit na parte ng hikaw na nakakabit sa likod ng tenga. Isang gabi, nahulog ko ang aking pakaw sa ilalim ng kama. Kinabukasan, hinanap ko ito ngunit hindi ko maurong ang higaan. Gumamit ako ng flashlight para makita ang ilalim. Mga ilang sandali ay nakita ko ang aking pakaw. Nakita ko din ang aking sapatos na akala'y nawala, at pati na rin isang damit na napuno ng alikabok.

Si Hesus bilang Liwanag ng Sanlibutan ay tinutulungan tayo na makita ang ating "pakaw." Gusto kong isipin na ang nawawalang bagay na ito ay ang imahen ng Diyos sa ating katauhan. Hindi ito makita dahil natatabunan tayo ng maraming bagay. May mga nag-iisip na upang makita ang pakaw ay dapat wala tayong bagahe. Siguro hindi yon ang iniisip ni Hesus. Alam Niya na ang tanging paraan ay tumingin sa pamamagitan ng Kanyang mga mata sa kadiliman na bumabalot sa atin at hanapin ang ating mga sarili. Kapag ginawa natin iyon, handa na tayong mag-umpisang linisin ang ating mga sarili. At baka sakali ang totoo nating sarili na nilikha ng Diyos ay umpisa nang lumago. Victoria L.

Pagninilay: Kung hindi mo alam ang sagot, tumingin ka sa Liwanag.

Buksan Mo ang mata ng aking puso, Panginoon, upang makita ko sa aking sarili kung ano ang nais Mo sa akin.

Tuesday, May 1, 2007

Siya Na Ba?

Genesis 1:26 - 2:3
o Colosas 3:14-15, 17, 23-24
Salmo 90:2, 3-4, 12-13, 14, 16
Mateo 13:54-58

Nais malaman ni Marie kung ang manliligaw niyang si Clem ay talagang para sa kanya. Siya ay mestizo, malambing at magaling magsalita. Laging kinikilig si Marie kapag nagsalita na si Clem. (Halimbawa: "Kung ang mga bituin sa langit ay babagsak sa tuwing iniisip kita, ang langit ay mawawalan na ng bituin.")

Ngunit binabalaan siya ng kanyang magulang, "Marie, wala siyang trabaho!" Ang sagot naman niya, "Gusto lang niya ang kalayaan niya; hindi siya pwedeng ikahon." Sinabihan din siya ng kanyang pinsan, "Marie, playboy siya, eto ang listahan ng mga babaeng niloko niya," at inabutan siya ng directory. Sinabi ni Marie, "Palakaibigan lang talaga siya." Ganun din, sinabi ng kanyang mga kaibigan, "Napapansin mo ba ang marka ng karayum sa kanyang braso? Adik yan." Sagot ni Marie, "Hindi, mahilig lang siya mag cross-stitch."

Malimit, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng ordinaryong tao. Pero hindi natin kinikilala ang ating mga propeta kung wala sila sa mataas na bundok, at nakasuot ng makintab na balabal at may mahabang balbas. Ayaw natin ang mga naka-jeans at t-shirt. Sayang. Naiwasan sana ni Marie ang paghihirap. Bo S.

Pagninilay: Makinig sa mga taong may sentido kumon.

Panginoon, ipakita Mo ang propeta na pinadala Mo para sa akin, hayaan Mo na malaman ko ang iyong sinasabi sa pamamagitan nila.

Monday, April 30, 2007

Paghahanap Ng Kalooban Ng Diyos

Ang Mga Gawa 11:1-18
Salmo 42:2-3, 43:3, 4
Juan 10:1-10

Dahan-dahang sumisikat ang araw sa silid kung saan kami nagdadasal. Ang malamig ng hangin mula sa Dagat ng Galilea sa harap namin ay dumampi sa aming mga pisngi. "Hinga papasok, bumuga palabas," nilalagyan ng tono ng aming lider.

Habang sumusunod ako, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko ang aking sarili sa dulo ng mahabang tulay. Sa kabilang dulo ay si Hesus, inabot ang Kanyang kamay sa akin at sinabi, "Lumapit ka."

Binuksan ko ang aking mga mata. Imahinasyon ko lang ba iyon? Ang aking mga kasamahan ay nakapikit pa rin ang mga mata. Kaya pumikit ako muli, at pinagpatuloy ang paghinga papasok, buga palabas, "Panginoon, tinatawag mo ba akong maging madre?"

Nangyari ito noong Mayo 1997. Ang paghahanap ko sa kalooban ng Diyos ay nagkaroon ng kasagutan. Minsan hindi tiyak na oo o hindi, ngunit nakikinig ako ng husto para matugon ang Kanyang tawag. Tess VA.

Pagninilay: Alalahanin mo ang mga panahon na tinatawag ka ng Diyos. Paano ka tumugon?

Panginoon, buksan Mo ang aking puso upang marinig ko ang tawag Mo.

Sunday, April 29, 2007

Ang Bulag Na Umakay Sa Bulag

Ang Mga Gawa 13:14, 43-52
Salmo 100:1-2, 3, 5
Pahayag 7:9, 14-17
Juan 10:27-30

May isang batang Pranses na ang pangalan ay Louis. Natusok niya ang kanyang mata noong tatlong taon pa lamang siya. Naimpeksyon ito at kumalat sa kabilang mata. Makalipas ang ilang araw siya ay tuluyang nabulag.

Sa kabila ng kanyang kapansanan, nabuhay siya ng normal. Tumutulong siya sa gawaing bahay at pumapasok sa eskwela. Pinadala siya sa Special School for the Blind sa Paris sa edad na 10 taong gulang.

Mahilig si Louis magbasa. Ang mga aklat sa silid-aklatan ay may malalaking letra na naka-angat sa pahina. Nararamdaman niya sa kaniyang mga kamay ang bawat letra ngunit matagal niyang mabasa ang isang pangungusap. "May mas magandang paraan," naisip niya.

Pinag-aralan ni Louis ang "nightwriting" ng ginagamit ng militar ng Pranses. Dito, ang mga tuldok ay nakaumbok sa matigas na papel at masasalat mo. Nagustuhan ni Louis ang pamamraang iyon at nagsimulang gumawa ng sarili niyang alpabeto. Kaya nagkaroon ng Braille Alphabet. Salamat sa kanya, ngayon mabilis at madaling nakakabasa ang mga bulag. Judith C.

Pagninilay: Paano mo mapapagaan ang gawain ng iyong mga kasamahan?

Nawa ang aking mga kahinaan ay gamitin Ninyo upang tulungan ang mga nanghihina.

Saturday, April 28, 2007

Pagtulog Sa Tag-init

Ang Mga Gawa 9:31-42
Salmo 116:12-13, 14-15, 16-17
Juan 6:60-69

Madalas nasisira ang pagtulog ko tuwing bakasyon. Pag summer lampas hatinggabi na ako kung makatulog. Kaya nagigising ako ng mga alas 10 ng umaga o lampas pa. Dahil dito, halos tanghalian na ako nakakapagdasal.

Kaya nagdesisyon ako ng baguhin ang oras ng aking pananalangin sa alas siete ng umaga.

Kahit alam ko na mahirap gawin, nangako akong tutuparin ko iyon. Maraming beses na nakakatulog ako habang nagdadasal. Nabibilang ko kung ilang beses ako nakakapagdasal na gising sa itinakda kong oras.

Pero dahil sa pinahahalagahan ko ang oras ko sa Panginoon, sinisikap ko pa rin na gumising ng alas-siete. Alam ko pinahahalagahan ng Diyos ang aking pagsusumikap dahil gusto ko Siyang pinakauna kong kakausapin sa umaga. Tina M.

Pagninilay: Ano ang kailangan mo upang ikaw ay gumaling?

Hilumin Mo ako, Panginoon, upang magawa ko ang Iyong kalooban.